به سادگی

از خود بطلب هر آنچه خواهی

به سادگی

از خود بطلب هر آنچه خواهی